pratrūkti


pratrūkti
pratrū́kti intr. 1. Q43, N, K, M, L, Rtr, NdŽ, , LzŽ praplyšti, prasprogti, prakiurti: Skaudulys pratrūko B, R33, 45, J. Neseniai pratrū́ko skaudis, tai didžiulė skylė paliko Krs. Man' kai mažą vaiką vartė, kolik nuo kaulo pratrūko votis šito[ji] LKT320(Zr). Man šič visur randai, mat labai liedavo tą galvą šašan va: išsikelia šašas – ir pratrūksta, ir sulimpa tie visi plaukai Kpr. Vakar ką aš čia dirbau, teip sopėjo, teip sopėjo [pirštą] – mat ir sutrinta pūslė ir pratrū́kus Kpr. Palauk šę, kad da tas mano pirštas pratrū̃ks! Jrb. Kaulas galvos čia pratrū́ko už ausies, tai girdėjimą jam pagadino Grš. Pratrū́kę lūpos Žg. Karvei pratrū́ko tešmuo Trk. Anam tas žakas pratrū́kęs, i visas smėlis išbiręs Dov. Bet dažnai maišai pratrūkdavę, tai ir akmenys ant žemės byrėjo LTsIV424. | Galima nustapyt liūnui pratrū́kus . Supies supies liekne – ir pratruksta žemė Skp. Eina per tokią balą, jis tuščiom perėjo, o ji kaip vilko akmenis, bala pratrū́ko ir nuskambėjo toj jo Jadžia BsPIV41(Brt). | prk.: Debesys jau tik pratrū́kt, o anys da tik vežimą krauna Ktk. Šiandie dẽbesys tik tik pratrū́kt ir lyt Kt. ^ O kalbų kalbų – kaip iš pratrūkusio maišo K.Bor. Čia medžio žiedų kvapas – lyg sodas pratrū́ko A.Baran. 2. , Kp, , Ds staiga imti gausiai tekėti, prasiveržti: Pratrū́ko tiesiog iš žemių paversmis Alks. Aukštasai upelis jau pratrū́ko – bus daug vandenio Lel. Beržuona pratrū́ko, jau ledus nue[jo] LzŽ. Ka pratrū́ko kraujai iš nastrų ir iš nosies, tai visa paklotė buvo kruvina Pls. Gulėjau gulėjau, paskum par nosį, par burną kraujas pratrū́ko Grd. Pratrū́ko kraujas iš nosies Kb. Ašaros vėl pratrūksta Sz. Pratrūko visi šuliniai didžios gilybės BB1Moz7,11. | prk.: Iš šito stalo pratrūko versmė, tekinanti upes dvasiškas A.Baran. 3. NdŽ prk. staiga būriu pasklisti, pasipilti: Žmonės pratrū́ko iš salės 1. Žmonės it trūkte pratrūko iš laivo A.Vien. Pagaliau pratrūksta ir važiuotieji . Orams atšilus, pratrūko, pasipylė paukščių virtinės sp. 4. prk. staiga imti reikšti jausmus (žodžiais, juoku, ašaromis ir pan.): Dovydonis dabar turėjo pratrūkti, aprėkti šeimininkę ir, žinoma, neduoti arklių J.Balt. Koks beširdis! Koks beširdis! – pagaliau pratrūko ji ir ėmė nervingai vaikštinėti po virtuvėlę . Nors visada stengiuosi nepamesti galvos, bet kartais imu ir pratrūkstu . Nepratrū́k nepratrū́k, kai reiks – nebegalėsi [verkti] Ds. | Stoties viršininkas pratrūko visais perkūnais Vaižg. Minia pratrūko šauksmais . Visi namai pratrūko gailiu verksmu Db. Kodėl ji nepratrūksta džiaugsmo ašaromis? I.Simon. Iš nevilties lengva pratrūkti ir pykčiu, ir neapykanta . Ida pagalvojo pagalvojo ir pratrūko juokais I.Simon. Žiūrėk, Onut! Vagi, – šūktelia Kamantonių Albina, pratrūkdama juoku V.Bub. 5. prk. staiga imti smarkiai reikštis (apie psichinius, gamtos, fizinius ir kt. reiškinius): Saulei dar netekėjus, krūmuose, medžiuose paukščių giesmei dar nepratrūkus, jiedu, švarkus nusimetę, jau stojo į pradalges J.Paukš. Čia vėl balsų visokių lyg trūkte pratrū́ko A.Baran. Įdūriau galvą į kabojusią mamos sermėgą, kad nors kiek pritildyčiau balsu pratrūkusį verksmą K.Saj. Čiaudulys pratrū́ko Ut. Pratrūksta iš dangaus lietus . Kap pratrū́ko lietus, tai kap iš maišo Ml. Audra pratrū́ko NdŽ. Pratrū́ks vieną sykį – svietas be karo negalia būti Krš. Po vidudienio pūga pratrūko visa savo jėga . Ne peikt jį noriu, gal tik pasiguosti jausmais, kurie staiga žmoguj pratrūksta B.Sruog. Šituomi žodžiu pratrūko jausmai A.Baran. Tik kai retkarčiais dėl ko nors supykdavo, pratrūkdavo nesuvaldoma aistra V.Myk-Put. | Aušra rytuos, tamsų nakties dangų raudonai nudažius, aukso spinduliais pratrūksta . 6. NdŽ, Ut, Lp, Šlv staiga imti smarkiai ką daryti: Visi pratrū́ko bėgti 1. Visa kompanija pratrūko juoktis A. Vien. O drybsoti čia kaip telius – žinai? – pratrūko jis bartis J.Balt. Tas tai jau kaip pratrùks kalbėt – nebesulaikysi Dj. Visi trū́kte pratrū́ko šaukti, ka neteisybė Krš. Vis da laikės laikės, ė kaip tik tėvui sakyt sudiev – ir pratrū́ko raudot Sdk. Jau kai pratrū́ko žmonės važiuot bažnyčion, tai nebus galo Ds. Kai pratrū́ko iš to galo važiuot: vienas prie kito, vienas prie kito Trs. Tai po pernai metų pratrū́ko augt Al. Kabo debesys, tik reikia pratrūkt lyt An. Upės pratrūko ledais plaukti . Kiau, kiau, kiau!.. – pratrūko loti plonyčiu balsu J.Balt. 7. NdŽ kurį laiką neduoti pieno, būti užtrūkusiai.
◊ gálvą pratrū́kti NdŽ pro šalį galvotrūkčiais nubėgti, nulėkti.
širdìs pratrū́ko apie didelio sielvarto prasiveržimą: Kenčiau… Nebegaliu! Širdis pratrūko B.Sruog.
\ trūkti; aptrūkti; atitrūkti; įtrūkti; ištrūkti; nutrūkti; patrūkti; partrūkti; pertrūkti; pietrūkti; pratrūkti; pritrūkti; raztrūkti; sutrūkti; užtrūkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pratrūkti — vksm. Skaudulỹs, voti̇̀s pratrūko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištrūkti — ištrūkti, sta ( a LKKXIV203(Zt), o intr. LKKXIV203(Zt); L 1. K, Š, DŽ, KŽ, Pln, Dkš, Ldk, Žl kam pritvirtintam, prisiūtam išplyšti: Ištrūko guzikas, saga, apvarsčiai iš naginių J. Drūtai insiūtas guzikas neištrùks Lš. Kriūtinė išvėpus, ba, matai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratrūkimas — pratrūkìmas sm. (2) → pratrūkti: 1. Pratrūkìmas voties BŽ273. 2. Nuog pratrūkimo kraujo iš nosies IM1863,34, 3. → pratrūkti 4: Ji įlėkė kaip rožinis, šypsąsis, sparnuotas juoko pratrūkimas Dd. trūkimas; atitrūkimas; įtrūkimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praveržti — praver̃žti, ia (pràveržia), pràveržė 1. refl. kam veržiant, spaudžiant pratrūkti, plyšti: Visa syla patempė [ką sunkaus], iš rozo gal pràsveržė plėnė Dg. | Linmarkos prasiver̃žia, apisemia čia Adm. 2. refl. K, Rtr, DŽ1, KŽ su jėga, didelėmis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrūkti — intr. Rtr 1. B, Sut, Srj aplink įtrūkti, įplyšti, įskilti: Aptrūko aludė SD228. Bačka aptrūko N. Pakšt – ir aptrūko aplink visą [graižas] Lp. Mūsų kaminas nuo šalčio aptrūko Ds. Čia nedaugį aptrūkę (apie dviračio ventilį) Btrm. 2. KŽ, LzŽ, Dv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrūkti — intr. BŽ307, attrūkti K, GrvT36, Dv; RtŽ, atatrūkti Š; SD1108 1. K, RtŽ, Rtr, NdŽ, KŽ; Nmč, Ds daliai ko atplyšti, atskilti: Virvės galas atitrūko DŽ. Trumpas galelis attrūko Žrm. Mūro šmotas attrūko ir nugriuvo Sn. Kap ledas didelis attrūko [nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kinis — 2 kinìs sf. (4) 1. ant vandens užžėlusi pluta, liūnas: Ežeras per daug metų užako ir an vandenio užsidėjo kinis Sn. Per kinìs labai pavojinga eiti Lzd. Ežero žiemių kraštas baisiai priaugęs žolių, ir už kelių desėtkų metų pasidarys kìnys Lš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mintuvai — mintuvaĩ sm. pl. (3a) K, Rm, Rs, Erž, Gdr, mìntuvai (1) Vvr, Žr, Slnt, Als, mintùvai (2) Šk, Nm, PnmŽ, Rg 1. SD29,368 rankinis prietaisas linams minti, laužtuvai: Su dum krauklum mintuvaĩ vadinas kraukliniai, linams, o su vienu – kanapiams J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrūkti — intr. Rtr, DŽ; L 1. R, MŽI298, K, N, Dgč, Aps, Grv, Švnč, Nm, Krž; Bdr atsidalyti, perplyšti pusiau, pertrūkti: Virvė nutrūko pusiau J. Nutrūko raikštis tempiamas NdŽ. Su tuo akminiu par tą virvę suplakiau – nutrūko Kl. Naginės, kad nutrùks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partrūkti — intr. NdŽ, Pln, Varn skubiai parbėgti, parlėkti, pardumti: Aš iš Rygos partrūkau led tik 5 lapkričio Žem. Partrūko, parbėgo namo vienu gaistu K.Būg. Kai pamatė, kas te per pyragai, partrūko namo Sb. ◊ galvą partrūkti NdŽ parbėgti, parlėkti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language